Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

1 Definities

 

1.1 Bakker Handel, Gevestigd te Oldeholtpade, KVK Nummer 77358538, word in deze voorwaarden aangeduid als verkoper.

1.2 Wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

1.3 Overeenkomst is koopovereenkomst tussen partijen (koper en verkoper).

 

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

 

3 Betaling

 

3.1 De koopsom dient vooraf of bij aflevering te worden voldaan, tenzij bij uitzondering anders is overeengekomen.

3.2 Bij Reparatie onderhoud of diensten dient het bedrag bij aflevering / oplevering contant te worden voldaan of tenzij anders overeengekomen, Binnen 14 dagen contant of via overboeking op gewenst rekeningnummer.

3.3 blijft koper in gebreke, dan zal verkoper op invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de incasso worden doorberekend aan koper.

3.4 in geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op koper direct opeisbaar.

3.5 zolang koper zich nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan beroept verkoper zich op het eigendomsvoorbehoud.

 

 

4 Aanbiedingen offertes & prijzen

 

4.1 Indien er geen koop is overeengekomen is verkoper vrij om prijzen aan te passen.

4.2 aanbiedingen & offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding vermeld is, indien het aanbod niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard vervalt het recht op dit aanbod.

4.3 levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.4 bij nabestellingen gelden niet automatisch de zelfde prijzen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

 

5 wijzigingen van de overeenkomst

 

5.1 indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

5.2 indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

5.3 indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper de koper hierover vooraf over in.

5.4 indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 

 

6 Oplevering risico overgang

 

6.1 zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

 

7 Onderzoek, Reclames

 

7.1 Koper is gehouden vooraf of op het moment van aflevering het geleverde te (doen) onderzoeken, daarbij hoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde hetgeen zijn wat partijen zijn overeenkomen.

7.2 Bij verzending van goederen is het risico voor koper. eventuele tekortkomingen dienen binnen 5 dagen na aflevering van de goederen kenbaar te worden gemaakt.

7.3 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om dit te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van de levering af te zien en een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

7.4 Geringe en/of in de branche acceptabele afwijkingen, en verschil in kwaliteit, aantal maat, of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

7.5 klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij die zelfde overeenkomst.

 

 

8 Levering

 

8.1 Verzending van goederen is voor kosten koper tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Afronding/levering van de koop (indien gereed) dient binnen 1 week te geschieden tenzij anders overeengekomen.

8.3 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

8.4 een door verkoper opgegeven levertermijn is indicatief hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

8.4 verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

 

9 Overmacht

 

9.1 kan verkoper niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk door de koper geleden schade.

9.2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder

geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld: ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelingen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

9.3 voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid van toeleverbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen.

9.4 Indien zich een situatie als hiervoor genoemd zich voordoet als gevolg waardoor verkoper zich niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper zich niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, indien het 30 kalenderdagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.5 indien de overmacht langer dan 3 maanden heeft geduurd heeft koper het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden

Ontbinding kan alleen via aangetekende brief.

 

 

11 overdracht van rechten

 

11.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder vooraf schriftelijke instemming van de wederpartij, deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 , tweede lid , burgerlijk wetboek.

 

 

12 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

12.1 De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald, tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

12.2 indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de levering/werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

12.3 indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

12.4 ingeval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper direct opeisbaar.

 

 

13 Ontbinding

 

13.1 Indien de koper niet aan de verplichtingen kan voldoen is Verkoper vrij om de overeenkomst te ontbinden.

13.2 indien de aankoop wordt ontbonden dient maatwerk / aanpassing van een product ten allen tijde te worden vergoed tenzij anders overeengekomen.

 

 

14 aansprakelijkheid

 

14.1 ingeval van aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

 

 

15 Klachtplicht

 

15.1 koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

15.2 is klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

 

16 Garanties

 

16.1 indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft tot op een door derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

 

 

17 toepasselijk recht

 

17.1 op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd.

17.2 wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Facebook Linkedin

Deze site maakt ook gebruik van cookies om de website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.